CRBD  
CREDITS
inhoud               :

copyright           :

uitgave jaar        :

bijgewerkt tot     :
Vakliteratuur van het Beeldverhaal

Alex Sliepenbeek

augustus 2004

juli  2008  FULL                  2.04
www.crbd.eu
Music Credits

Openingstune:  Severance - Blade of Darkness (PC Game)
                              © Rebel Act Studios S.L. 2001
Copyright Covers en Muziek

Alle auteursrechten van de afgebeelde covers en muziek berusten bij betreffende auteurs. Wanneer de copyrighthouder bezwaar maakt tegen het plaatsen van een cover of muziek- fragment op deze website, wordt deze op zijn / haar verzoek verwijderd.
BRONNEN

Deze website is samengesteld uit gegevens verkregen door onafhan-
kelijk onderzoek en het koppelen van bestanden. Er is geen gebruik gemaakt van catalogi in druk waarin vakliteratuur is opgenomen.
Bronnen voor titelgegevens zijn:

- Literatuur onderzoek
- Veldonderzoek (18 jaar)
- Websites Stripdocumentatie Centra
- Bibliotheken
- Marktplaatsen
- Eigen verzameling vakliteratuur
Copyright augustus 2004 A.T.Sliepenbeek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaan-
de schriftelijke toestemming van de auteur.
VERSION